تماس با ما: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

مشتریان ما

آتی سکه

کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری حافظ
کارگزاری پیشگامان به پرور
کارگزاری آگاه
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری صبا جهاد
کارگزاری فارابی
کارگزاری بانک پارسیان
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری اقتصاد بیدار
کارگزاری تامین سرمایه نوین
کارگزاری رضوی
کارگزاری سرمایه و دانش
کارگزاری سینا
کارگزاری بانک ملی
کارگزاری بانک شهر
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری باهنر
کارگزاری بانک کشاورزی
کارگزاری تدبیر گر سرمایه
کارگزاری صنعت معدن

بک آفیس

کارگزاری ایمن بورس
کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری سهم آذین
کارگزاری خبرگان سهام

سایت

کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری خبرگان کالا
کارگزاری خبرگان تحلیل
کارگزاری مهرآفرین

کالا

کارگزاری توازن بازار
کارگزاری خبرگان سهام

کال سنتر

کارگزاری کارگزاری سینا
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری توازن بازار

سبد

کارگزاری مهرآفرین
کارگزاری خبرگان
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری امید سهم
کارگزاری خوارزمی
کارگزاری بانک پارسیان
کارگزاری آرمان اقتصاد
شرکت سبد گردانی هدف حافظ
کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بورس بیمه ایران
کارگزاری تامین سرمایه تمدن

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک ملی
شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا